top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Naam: Flore De Vylder

RIZIV nummer: 5-64913-15-601

Email: info@dietisteflore.com

 

DEEL 1 – ALGEMEEN

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Aanbod: Alle aanbiedingen en prijsopgaves uitgaande van mij, ofwel via mijn website ofwel via e-mail.

  • Dienst: De diensten die ik lever en die de klant afneemt.

  • Dienstverlener: Flore De Vylder

  • Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met mij en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

  • Overeenkomst: De overeenkomst aangegaan tussen de klant en mij.

  • Praktijkadressen: Brusselsesteenweg 76, 9090 Melle; Beekstraat 39, 9090 Melle

  • Producten: De online e-books, online cursussen en producten die ik via mijn website verkoop.

  • Schriftelijk: De schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

  • Website: www.dietisteflore.com

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijf ik de regels op basis waarvan ik als Dienstverlener mijn diensten aan jou, de Klant, zal leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al mijn offertes, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

 

DEEL 2 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE CONSULTATIES

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. De Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website.   

3.2. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. De Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant

4.1. Er zal steeds eerst een intakegesprek plaatsvinden. Hiervoor gelden de prijzen vermeld op de website. Het intakegesprek kan enkel doorgaan nadat de Dienstverlener deze betaling heeft ontvangen. Daarna kan de Klant kiezen of hij al dan niet met het gekozen traject van start zal gaan.

4.2. Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeenkomen, zullen de werkzaamheden van de Dienstverlener bestaan uit het geven van advies omtrent voeding en/of begeleiding van de Klant in de breedste zin van het woord.

De werkzaamheden van de Dienstverlener zullen plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen op de vestiging van de Dienstverlener of online.  Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden op de vestiging van de Dienstverlener, heeft de Dienstverlener het recht om de plaats eenzijdig te wijzigen indien dit voor de uitoefening van haar bedrijf en/of behandeling van de Klant noodzakelijk is.

De Klant erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de overeenkomst. Een wijziging van de plaats, kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van de Dienstverlener.

4.3. Bij aanvang van het traject zal de Dienstverlener in overleg met de Klant meedelen op welke tijdstippen de trainingen of consultaties zullen plaatsvinden.

4.3. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde.  Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

4.4. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde tijdens het intakegesprek.  De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen. 

4.5. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

4.6. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

Indien de Klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de Klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Dienstverlener. Alle afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders verliest de Klant de beurt of zal er een vergoeding hiervoor worden aangerekend. 

4.7. Eenzelfde afspraak kan slechts één keer verzet worden, dit in onderling overleg tussen de Dienstverlener en de Klant. Wanneer de Klant eenzelfde afspraak meermaals verzet, zal zij de afspraak dienen te betalen.  

4.9. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Dienstverlener de mogelijkheid een traject of consultatie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de Dienstverlener en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan Klant.

Artikel 5 – Tarieven en betalingen  

5.1. M.b.t. de consultaties: De Klant dient steeds op het einde van de consultatie te betalen.

5.2. M.b.t. factuur bij annulatie afspraak: De factuur dient betaald te worden binnen de 14 dagen na de factuurdatum.

Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 75,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst

6.1.De Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet.

6.2. M.b.t. de (dieet)consultaties: De Klant kan de gemaaktz afspraak slechts één keer verzetten. Indien de afspraak minder dan 24u voordien geannuleerd wordt, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 

DEEL 3  – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE B2B RELATIES 

Artikel 7 – Offertes

7.1Indien de klant interesse heeft in één van de diensten van de Dienstverlener, stelt zij graag een offerte op. Deze offerte is vrijblijvend en kan niet aanzien worden als een aanbod. Behoudens anders overeengekomen, is een offerte 1 maand geldig.

De Dienstverlener is slechts gebonden nadat u als Klant schriftelijk uw akkoord verklaart met de offerte én wij de opdracht hebben aanvaard. Bij het plaatsen van de bestelling stemt uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden en ziet u af van zijn uw eigen algemene voorwaarden.

7.2. .Voor de bepaling van de omvang van de opdracht geldt enkel de omschrijving van de offerte met eventuele aanvullingen en wijzigen wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Elke wijziging op vraag van de Klant, elke bijkomende levering of  prestaties, ongeacht of zij schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen, én die niet zijn opgenomen in de offerte, zullen apart in rekening worden gebracht aan de gangbare tarieven.

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst

8.1.De Dienstverlener zal de overeenkomst uitvoeren naar ons best inzicht en vermogen.

8.2. Indien en voor zover dit vereist is voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft de Dienstverlener het recht om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan een derde.

8.3. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde tijdens het intakegesprek.  De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen. 

8.4. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

8.5. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

Artikel 9 – Facturatie en betaling

9.1. De Dienstverlener zal steeds een factuur opstellen voor haar geleverde diensten.  De betalingen zijn opeisbaar conform hetgeen werd bepaald in de offerte en facturen zijn betaalbaar op de vennootschapszetel van de vennootschap binnen de 30 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

9.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

9.3. Bij gebreke aan tijdige betaling hebben wij het recht om nog lopende werkzaamheden of diensten op te schorten totdat de verschuldigde bedragen betaald zijn. ls onze factuur (vermeerderd met eventuele interesten en schadevergoeding) één week na de verzending van een ingebrekestelling nog niet betaald is, hebben wij het recht om de door ons aangeboden producten (waaronder maar niet beperkt tot de website, domeinnaam, en e-mail server) te deactiveren tot aan de betaling van het nog verschuldigde bedrag.

Artikel 10 – Betwistingen

10.1. Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst  van de geleverde diensten rechtstreeks per aangetekend schrijven aan de vennootschap geadresseerd te worden. Na het verstrijken van deze termijn worden de verkochte goederen of de geleverde werken beschouwd als zijnde conform aan de eisen door de opdrachtgever gesteld bij aankoop en zijn wij niet meer aansprakelijk voor zichtbare gebreken.

Ook betaling, zelfs gedeeltelijk van de eindfactuur, of het louter in gebruik nemen, kan als vermoeden gelden dat u stilzwijgend de oplevering heeft aanvaard, tenzij u binnen de 8 dagen na één van voormelde gelegenheden,  via aangetekend schrijven een klacht indient. 

 

DEEL 5 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN DE DIENSTVERLENER

Artikel 11 – Betwistingen

De klacht is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de week na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Dienstverlener.

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

De klant-consument kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1. Overmacht

De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

12.2. Relaties met derden

Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

12.3. Contractuele tekortkomingen

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan u haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

12.4. Technische problemen website

De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de onlinediensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

12.5. Website 

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrecht

13.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

13.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

13.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

13.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 14 – Gegevensverwerking

14.1. Door het aanvaarden van een aanbod,  verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website.  

14.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken.

 

14.3. In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren.

Artikel 15 – Algemeen

15.1. Partijen  zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen van de andere partij.

Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in ligt met het doel van de nietige bepaling.

15.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.  

bottom of page